Dân tộc chủ nghĩa phiên bản Mỹ – Vấn đề quá lớn để nhắm mắt cho qua

"Yêu nước là tự hào về những giá trị tốt đẹp và khao khát sửa chữa những yếu kém của nước mình; yêu nước không ngăn cản việc con người ta thừa nhận lòng yêu nước của người dân nước khác, với những giá trị tốt đẹp của riêng họ. Tuy nhiên, dân tộc chủ … Continue reading Dân tộc chủ nghĩa phiên bản Mỹ – Vấn đề quá lớn để nhắm mắt cho qua