Balancing Solidarity & Individualism in the COVID-19 Era and Beyond: a View from Vietnam

Image courtesy of Zing By contrast, Vietnam is well-positioned with a younger generation that is more individualistic than that of its parents because of their country’s integration into the global community, the Internet, and the fact that they are growing up in a time of peace with no (physical) external enemies, yet still possesses a … Continue reading Balancing Solidarity & Individualism in the COVID-19 Era and Beyond: a View from Vietnam

ĐOÀN KẾT VÀ TRÁI ĐẮNG CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

Image courtesy of Zing News Hành động phản đối đeo khẩu trang vô cùng phi lý cho thấy chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng đang ngự trị ở Mỹ, nơi các quyền cá nhân thường được đề cao hơn quyền lợi của cộng đồng. Một đồng nghiệp Việt Nam gần đây hỏi tôi về vấn … Continue reading ĐOÀN KẾT VÀ TRÁI ĐẮNG CỦA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN