KHÔNG CẦN PHẢI GIỎI MỘT THỨ MỚI ĐI LÀM NÓ (Kurt Vonnegut On Learning New Skills)

Kurt Vonnegut. (Photo courtesy of Publishers Weekly) Follow this link for the English version. Bản dịch tiếng Việt tại đây: KHÔNG CẦN PHẢI GIỎI MỘT THỨ MỚI ĐI LÀM NÓ "Hồi tôi 15 tuổi, tôi dành một tháng để đi làm ở khu đào khảo cổ học. Một hôm khi tôi đang nói chuyện với … Continue reading KHÔNG CẦN PHẢI GIỎI MỘT THỨ MỚI ĐI LÀM NÓ (Kurt Vonnegut On Learning New Skills)